O stambenim kreditima

Zatraži kredit

Ispunite navedene podatke kako biste započeli proces predaje zahtjeva za kredit.

Prihvaćam Uvjete korištenja.

Namjenski krediti:

Stambeni krediti pripadaju skupini namjenskih kredita. 

Obzirom da imaju svoju namjenu isplata kredita se vrši na račun prodavatelja ili izvođača radova osim kada se radi o kreditu za izgradnju i dovršenje ili kreditu za adaptaciju. U tim slučajevima ovisno o banci određeni postotak kredita se isplaćuje klijentu na njegov tekući račun ( od 30-70 % iznosa kredita) ali se novac pušta u tranšama prema unaprijed odobrenom troškovniku radova koji je napravljen kod ovlaštenog projektanta.

Neke banke dozvoljavaju povećanje do 10 % iznosa traženog stambenog kredita kredita kao gotovinski dio isplate kredita za plaćanje raznih troškova poput polica osiguranja imovine ili života, refundacije troškova javnobilježničkih pristojbi, plaćanja poreza na promet nekretninama, plaćanja troškova procjene nekretnine i slično.. Taj dio nije potrebno pravdati računima.

Kredit mogu realizirati osobe starije od 18 godina, zaposlene na neodređeno ili određeno te umirovljenici

Procjena nekretnine:

Većina banaka za stambene kredite do 40.000,00 € ne traži procjenu nekretnine.

Kada se radi o većem iznosu kredita procjena je obavezna. Procjenu mora napraviti ovlašteni procjenitelj koji ne mora nužno biti iz tvrtke kćeri banke već može biti i nezavisan.

Pozitivan je dio da je u većini banaka trošak procjene za klijenta besplatan ukoliko se klijent odluči napraviti procjenu kod tvrtke kćeri banke.

Ako klijent odabere banku u kojoj ima trošak procjene, sam trošak procjene se kreće između 199,09 € - 464,53 €  a sam iznos ovisi o lokaciji nekretnine, da li se radi o stanu ili kući te nizu drugih detalja kod same izrade elaborata.

Namjena stambenih kredita

Stambeni krediti se mogu koristiti za više namjena:

a) kupnja nekretnine

b) kupnja sa adaptacijom

c) adaptacija

d) izgradnja

e) kupnja građevinskog zemljišta sa izgradnjom

f) dogradnja

g) nadogradnja

h) rekonstrukcija

i) dovršenje

j) prijevremena otplata stambenih kredita 

Kod prijevremene otplate stambenih kredita mogu se napraviti značajne uštede obzirom da su kamate danas znatno niže u odnosu na prethodne godine, pa se nerijetko događa da klijenti za isti anuitet smanje rok otplate za nekoliko godina ili uštede u konačnoj otplati kredita više od 10.000,00 €.

Iznos kredita i rok otplate:

Najveći maksimalni iznos stambenog kredita iznosi 500.000,00 €. Ovisno o banci kredit se može ugovoriti na rok od 5 do 30 godina otplate.

 

Kamatna stopa:

Kredit se može ugovoriti isključivo sa fiksnom kamatnom stopom. Kamatne stope su nešto niže nego kod nenamjenskih kredita. Razlog tome je manji rizik jer se banka kod kredita većih od 40.000,00 € osigurava hipotekom na nekretnini, policom imovine i eventualno ovisno o banci policom osiguranja života.

Obrada kredita:

Sama brzina obrade kredita ovisi o traženom iznosu, procesu odobravanja u banci te o samoj kreditnoj povijesti klijenta ali se stambeni krediti u pravilu odobravaju unutar 30-60 radnih dana.

Predlažemo Vam:

Obzirom da su kamatne stope znatno niže nego prijašnjih godina veliki broj klijenata refinancira svoja postojeća zaduženja novim kreditom na isti rok otplate te samim time čine značajne uštede u svom budžetu, smanjuju ukupan iznos povrata kredita i sam anuitet kredita.

Nazovite ili ispunite kreditni upitnik i rezervirajte svoj termin !

Zatraži kredit

Ispunite navedene podatke kako biste započeli proces predaje zahtjeva za kredit.

Prihvaćam Uvjete korištenja.